● پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

میهمان ها
پسوند : gifحجم : 3 MB
پسوند : pngحجم : 3 MB
پسوند : jpgحجم : 3 MB
پسوند : jpegحجم : 3 MB
پسوند : bmpحجم : 3 MB
پسوند : zipحجم : 3 MB
پسوند : rarحجم : 3 MB
پسوند : mp3حجم : 3 MB
پسوند : 3gpحجم : 3 MB
پسوند : pdfحجم : 3 MB
پسوند : psdحجم : 3 MB
پسوند : docxحجم : 3 MB
 
کاربران
پسوند : gifحجم : 20 MB
پسوند : pngحجم : 20 MB
پسوند : jpgحجم : 20 MB
پسوند : jpegحجم : 20 MB
پسوند : bmpحجم : 20 MB
پسوند : zipحجم : 20 MB
پسوند : rarحجم : 20 MB
پسوند : mp3حجم : 20 MB
پسوند : 3gpحجم : 20 MB
پسوند : pdfحجم : 20 MB
پسوند : psdحجم : 20 MB
پسوند : docxحجم : 20 MB
پسوند : mp4حجم : 20 MB
Powered by Kleeja
queue